Orice entitate legal ...

Pentru a-și îndeplini obiectivele, orice entitate legal constituită are nevoie de un STATUT simplu, clar, flexibil, fără ambiguități. Un acronim, SETIS inspirat și sugestiv ales, o listă clară a drepturilor și obligațiilor oricărui membru, o modalitate de organizate și decizionare simplă și transparentă, totul susținând convergent scopul SETIS, acela al dezvoltării legăturilor afective și profesionale între Facultatea de Electrotehnică din Iași și absolvenții acesteia.


Art.1. Asociația cu denumirea SOCIETATEA ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICǍ DIN IAŞI (denumită prescurtat SOCIETATEA ABSOLVENŢILOR sau prin acronimul SETIS) este constituită pe baza Ordonanței nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociații și fundații.

Art.2. SETIS este persoană juridică română, independentă, neguvernamentală, nelucrativă, nonprofit, apolitică, neetnică, neconfesională, care își exercită activitatea în conformitate cu legislația română și cu dispozițiile prezentului statut.

Art.3. În toate actele și documentele oficiale va purta denumirea SOCIETATEA ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICǍ DIN IAŞI și va avea siglă, ștampilă și cont propriu în lei și valută.

Art.4. Sediul SETIS este în Iași, Bd. Dimitrie Mangeron 53, et. 3, camera 34, imobil aparținând Facultății de Electrotehnică a Universității Tehnice "Gh. Asachi" Iași. Sediul principal va putea fi mutat la o altă adresă din Iași prin Hotărârea Adunării Generale a Reprezentanților.

Art.5. SETIS va funcționa pe durată nedeterminată. Activitatea SETIS va începe la data rămânerii definitive a Hotărârii judecătoreștide autorizare a funcționării acesteia și înscrierii ei în Registrul persoanelor juridice.
Art.6. Scopul SETIS este cultivarea pe de o parte a legăturilor afective și profesionale între Facultatea de Electrotehnică din Iașișiabsolvenții acesteia, în vederea creșteriieficiențeiactivitățilorfacultății, iar pe de altă parte între absolvenți în scopul facilitării unor legături profesionale și sociale între aceștia.

Art.7. Pentru realizarea scopului SETIS are următoarele obiective și tipuri de activități:
 • (1) atragerea în rândurile sale a unei pârți semnificative din absolvențiiFacultății de Electrotehnică din Iași, aflați în ţară sau în străinătate;
 • (2) organizarea unei baze de date, actualizată periodic, cu posibilitatea de accesare directă prin Internet de pe site-ul SETIS, referitoare la membrii săi, facilitând astfel comunicarea în ambele sensuri;
 • (3) implicarea în procesul de reformă a învățământului tehnic din România prin organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferințe, simpozioane și alte forme de dezbatere axate pe probleme ale adaptării strategiei şicurriculei universitare la necesitățilesocietățiiromânești;
 • (4) informarea membrilor asociației asupra formelor de pregătire continuă organi¬zate în facultate şi în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în vederea perfecționării profesionale;
 • (5) inițiereaşisusținerea unor acțiuni privind creștereaperformanțelor profesionale ale membrilor săi prin participarea la concursuri profesionale, simpozioane, sesiuni științifice locale, naționale sau internaționale, etc.;
 • (6) orientarea antreprenorială a învățământului electrotehnic în vederea integrării cu mediul de afaceri;
 • (7) sprijinirea organizării de manifestări aniversare ale promoțiilor de absolvenți prin folosirea bazei de date a asociațieişi asigurarea cadrului de desfășurare;
 • (8) promovarea imaginii Facultății de Electrotehnică în ţarăşi în străinătate, în scopul recrutării de candidați de valoare pentru admiterea în facultate;
 • (9) implicarea în creșterea nivelului de instruire şi de orientare pe piața locurilor de muncă a studențilorfacultății prin:
 • a) asistenţă pentru organizarea practicii în producție a studenților pe pe¬rioada anilor de studii şi a pregătirii proiectelor de diplomă;
  b) organizarea, în colaborare, de vizite în unități industriale de profil, de conferințe ale specialiștilor în amfiteatrele facultății;
  c) intermediere privind ofertele pentru burse acordate studenților din partea unor agenți eco¬nomici interesați de recrutarea pentru încadra¬rea în muncă a unor studențişi a noilor absolvenți ai facultății;
  d) organizarea de acțiuni privind valorificarea creației originale a cadrelor didactice, studențilorşiabsolvenților;
 • (10) acordarea de tarife reduse pentru membrii SETIS la serviciile oferite de Universitatea Tehnicǎ "Gheorghe Asachi" din Iași: manifestăriștiințifice, bibliotecă, examene de admitere, publicații, bilete la spectacolele organizate de universitate, tarife speciale de cazare în spațiileuniversității în timpul vacanțelor, ş.a.;
 • (11)editarea Revistei SETIS care sǎ prezinte realizări ale membrilor sǎi, ale cadrelor didactice din Facultatea de Electrotehnică, ale studenților, evocări din istoria facultății (fotografii, amintiri, momente din viaţaabsolvențilorşi cadrelor didactice în diferite perioade), ştiri despre absolvenţiiaflaţi în ţarǎ şi strǎinǎtate;
Art.8. SETIS va susţine organizarea oricărei alte acţiunişiactivităţi compati¬bile cu Statutul sǎuşi conforme legislaţiei române, cu aprobarea Consiliului Director.
Art.9. SETIS îşi poate constitui secţiunişi filiale în condiţiile art. 13 din Ordo¬nanţa 26/2000.

Art.10. SETIS are dreptul de a edita, publica şi difuza Catalogul SETIS, Revista SETIS, periodice, cărţişi alte materiale, prin mijloace proprii sau în colaborare.

Art.11. SETIS are dreptul de a se afilia la organizaţii similare din ţarăşi din străinătate, păstrându-şi integral autonomia proprie.

Art.12. SETIS îşi rezervă dreptul de autoadministrare şi organizare indepen¬dentă a activităţilor sale, de formulare şi îndeplinire a programului său de acţiuni.

Art.13. SETIS poate finanţa programe şi poate acorda burse pe baza propriilor criterii de performanţă sau în colaborare cu conducerea Facultaţii de Electrotehnicǎ.

Art.14. SETIS poate înfiinţa singură sau în asociere, societăţi comerciale. Pro¬fiturile obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşisocietăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea obiectivelor asociaţiei.

Art.15. SETIS poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei, în conformitate cu Statutul şi legile române în vigoare.
Art.16. SETIS reunește persoane fizice absolvente ale Facultății de Electrotehnică din Iaşi sau ale altor facultăți din ţarǎ sau străinătate implicate şi interesate în dezvoltarea învățământului superior de la Facultatea de Electrotehnică a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Art.17. Membrii SETIS sunt:
 • membri fondatori;
 • membri;
 • membri de onoare;
Art.18. Membrii fondatori sunt persoane fizice române sau străine care, cunoscând scopul, obiectivele şi Statutul SETIS, sunt de acord cu acestea şi se angajează a contribui în mod activ la îndeplinirea lor.Membrii fondatori reprezintă nemijlocit interesele SETIS şiacţionează în fa¬voarea dobândirii personalităţii juridice şi atingerii obiectivelor propuse.Membrii fondatori dobândesc această calitate în Adunarea Generalăde Constituire, prin adeziune scrisă.Membrii fondatori sunt nominalizaţi în Anexa I, care face parte integrantă din pre¬zentul Statut.

Art.19. Pot deveni membri ai SETIS urmǎtoarele categorii de persoane fizice:
 • absolvenţi ai Facultǎţii de Electrotehnicǎ din Iaşi (studii de scurtǎduratǎ, ingineri, studii aprofundate, master);
 • absolvenţi ai altor facultǎţi de profil din ţarǎ sau strǎinǎtate;
Art.20. Calitatea de membru se obţine pe bază de adeziune scrisă adresată Consi¬liului Director şi prin plata taxei de înscriere şi a primei cotizaţii. Cuantumul acestora se stabileşte conform Regulamentului de funcţionareşi se aprobă în Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Art.21. Membrii SETIS au următoarele drepturi:
 • să participe la toate acţiunileasociaţieişi să beneficieze de toate mijloacele şifacilităţile oferite de aceasta;
 • să aleagă şi să fie ales în Consiliul Director, în Comisia de Cenzori sau în alte organisme ale SETIS.
Art.22. Membrii SETIS au următoarele obligaţii:
 • să promoveze interesele asociaţieişi să evite tot ceea ce ar putea aduce atingere prestigiului şi scopului acesteia;
 • să respecte reglementările prezentului Statut;
 • să respecte hotărârile organelor de conducere;
 • să achite cotizaţiaanualǎ de membru.
Art.23. Calitatea de membru se pierde în următoarele cazuri:
 • nerespectarea Statutului SETIS;
 • implicarea în acţiuni care afectează prestigiul SETIS sau al Facultăţii de Electrotehnică;
 • persoanele care au adus atingere în mod vǎdit valorilor supreme ale naţiuniişi patriei noastre;
 • persoanele condamnate penal pentru sǎvârşirea unor infracţiuni grave, printr-o hotǎrârejudecǎtoreascǎrǎmasǎdefinitivǎ ;
 • prin neplata cotizaţiei anuale;
 • la cerere;
Art.24. Membrii de onoare sunt aprobaţi în Adunarea Generalǎ, la propunerea Consiliului Director, dintre personalitǎţile care s-au distins prin realizări ştiinţifice, tehnice sau manageriale şi care au o contribuţie importantă la desfăşurareaactivităţilorasociaţiei, la promovarea prestigiului şi intereselor SETIS.

Art.25. DECANUL ÎN EXERCIŢIU AL FACULTǍŢII DE ELECTROTEHNICǍ, MEMBRU AL ASOCIAŢIEI, ESTE DESEMNAT CA PREŞEDINTELE ONORIFIC AL SETIS ŞI MEMBRU DE DREPT AL ADUNǍRII GENERALE A REPREZENTANŢILOR (CU DREPT DE VOT SIMPLU). PREŞEDINTELE ONORIFIC ARE O ÎNALTĂ AUTORITATE MORALĂ ŞI PROFESIONALĂ PUTÂND ASTFEL ASIGURA PRIN PREZENŢA ŞI ACTIVITATEA SA REPREZENTAREA PROTOCOLARĂ A SETIS.
Art.26. Organele SETIS sunt:
 • (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
 • (2) Consiliul Director;
 • (3) Comisia de Cenzori.
Art.27. Adunarea Generală a Reprezentanţilor se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi, atunci când este cazul, în şedinţe extraordinare, care se pot convoca:
 • (1) la iniţiativa Consiliului Director;
 • (2) la iniţiativa Comisiei de Cenzori;
 • (3) pe baza cererii scrise formulate de cel puţin o treime din membri, cu menţiona¬rea motivului cererii.
Norma de reprezentare a membrilor SETIS la Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul Director, conform Regulamentului de funcţionare.

Art.28. Adunarea Generală a Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
 • (1) adoptă Statutul şi Regulamentul de funcţionare al SETIS şi aprobă modifică¬rile acestora;
 • (2) stabileştedirecţiile principale ale activităţii SETIS;
 • (3) alege Consiliul Director şi Comisiade Cenzori, conform Regula¬mentului de funcţionare al asociaţiei;
 • (4) adoptă planul de lucru al Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori;
 • (5) aprobă înfiinţarea de filiale şi validează conducerile acestora;
 • (6) validează raportul de activitate al Consiliului Director şi ale conducerilor filia¬lelor, pe perioada scursă de la ultima sesiune;
 • (7) APROBĂ EXECUŢIA FINANCIARĂ, BILANŢUL CONTABIL, PROGRAMUL ANUAL DE ACTIVITATE, PLA¬NUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU NOUL AN;
 • (8) analizează şivalideazǎ propunerile pentru desemnarea membrilor de onoare;
 • (9) ia decizia finală în cazurile de excludere, în conformitate cu prevederile Sta¬tutului;
 • (10) hotărăşte, în baza articolului 15 din Statut, efectuarea, în mod accesoriu, de activităţi economice;
 • (11) revocă individual sau colectiv mandatele organelor de conducere şi control;
 • (12) hotărăşte, în condiţiile legii şi ale Statutului, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.
Art.29. Adunarea Generală a Reprezentanţilor este convocată cu cel puţin 30 de zile înainte de data reuniunii, specificând ordinea de zi preliminară, ziua, ora şi locul unde se vor desfăşura lucrările. Adunarea Generală a Reprezentanţilor se consideră statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din reprezentanţii SETIS. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri se va face o nouă convocare în termen de 7 zile de la data primei convocări. În acest caz Adunarea Gene¬rală se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 1/4 din numărul reprezentanţilor.

Art.30. Adunarea Generală a Reprezentanţilor este condusă de PREŞEDINTELE ONORIFIC, de unul din membrii Consiliului director sau de către decanul de vârstă al reprezen¬tanţilor.

Art.31. Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul reprezentanţilorprezenţi, cu excepţia aprobării şi modifică¬rii statutului asociaţiei SETIS pentru care este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al reprezentanţilor. Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor se con-semnează într-un registru special.

Art.32. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Gene¬rale a Reprezentanţilor.
 • (1) Consiliul Director este format dintr-un număr impar de persoane, stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor.
 • (2) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această cali¬tate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă SETIS are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
 • (3) Decanul în exerciţiu al Facultǎţii de Electrotehnicǎ, ca PREŞEDINTE ONORIFIC (Art.25), poate participa la şedinţele Comitetului Director fǎrǎ însǎ a avea drept de vot.
 • (4) Atribuţiile Consiliului Director:
 • a) prezintă Adunării Generale a Reprezentanţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor SETIS;
  b) încheie acte juridice în numele şi pe seama SETIS;
  c) aprobă organigrama şi politica de personal ale SETIS;
  d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adu-narea Generală a Reprezentanţilor;
  e) elaborează Regulamentul de funcţionareşi îl supune aprobă¬rii Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 • (5) Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la Art.32, aliniatul (4) lit. b) şi d), Consiliul Director poate angaja temporar şi persoane care nu au calitatea de membru al AsociaţieiSETIS.
 • (6) Membrii Consiliului Director aleg Directorul Executiv şi Secretarul Consiliului.
Art.33. Controlul financiar intern al SETIS este asigurat de Comisia de Cenzori.
 • (1) În realizarea competenţei sale Comisia de Cenzori:
 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul SETIS;
  b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale a Reprezentanţi¬lor;
  c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
  d) îndeplineşte orice alte atribuţii de control prevăzute în statut sau stabi¬lite de Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
 • (2) Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, stabilit în Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
 • (3) Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Director şi nici persoanele care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă SETIS are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii.
 • (4) Regulamentul intern de organizare şifuncţionare stabilit de Comisia de Cenzori se aprobă în Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
Art.34. Directorul executiv are următoarele atribuţii:
 • (1) coordoneazǎ activitatea Consiliului Director al SETIS;
 • (2) asigură conducerea operativă a SETIS în vederea îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanţilor la termenele prevăzute;
 • (3) reprezintă SETIS în relaţiile cu autorităţile publice, cu organizaţiile economice, pro-fesionale etc.
 • (4) urmăreşte respectarea Statutului SETIS şi a hotărârilor Adunării Generale;
 • (5) aprobă, între sesiunile Adunării Generale a Reprezentanţilor cererile de înscri¬ere a noilor membri;
 • (6) participǎ la şedinţele de constituire a filialelor SETIS.
Art.35. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii:
 • (1) organizează şi actualizează baza de date a SETIS;
 • (2) realizează corespondenţa cu membrii SETIS în scopul îndeplinirii funcţiunilorasociaţiei;
 • (3) întocmeşte actele cu caracter economic sau juridic necesare realizării activităţi-lorasociaţiei SETIS, la nevoie cu concursul unor specialiştiangajaţi.
Art. 36. Filiale.
 • (1) SETIS poate deschide filiale în ţarăşi în străinătate.
 • (2) Filialele se organizează local sau zonal, în funcţie de concentrarea teritorială şi de cerinţeleasociaţilor, în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000.
 • (3) Membrii filialelor aleg dintre ei, cu majoritate simplă, Şeful Filialei.
 • (4) Filiala este reprezentată în Adunarea Generală a Reprezentanţilor de Şeful Fi¬lialei şi de un număr corespunzător de reprezentanţi, aleşi conform Regulamentului de funcţionare a SETIS.
Art.37. Pentru realizarea scopurilor şi acţiunilor propuse, SETIS va avea un fond-patrimoniu constituit din cele ce urmează:
 • - patrimoniul iniţial de 15.000.000 lei constituit din 15.000.000 lei fond social;
 • - bunuri materiale sau valorice conferite cu titlu de donaţie, moştenire, sponsorizări sau puse la dispoziţia SETIS de persoane fizice sau juridice, cu caracter public sau pri¬vat, din ţară sau din străinătate;
 • - subvenţii acordate de instituţii guvernamentale, publice sau private;
 • - bunurile şi veniturile câştigate sau achiziţionate direct de SETIS prin activităţile ce le va desfăşura în timp;
 • - contribuţii ale membrilor SETIS;
 • - cotizaţii, cuantumul fiind stabilit de Adunarea Generală a Reprezen¬tanţilor.
Art.38. Contribuţiile, donaţiileşi legatele pot fi valorice, drepturi de autor, titluri de credit ş.a., în condiţiile legii şi vor fi înscrise într-un registru separat.

Art.39. Din resursele sale financiare, SETIS va putea acorda premii, burse, va putea efectua investiţii în bunuri mobile şi imobile, constitui depozite bancare şi în genere va asigura conservarea şimenţinerea patrimoniului său. Totodată, SETIS va putea achiziţiona drepturi de autor, know-how, după cum va putea înstrăina bunuri mobile şi imobile sau alte drepturi conform prezentului articol, dacă aceste acţiuni sunt în interesul ei şi poartă girul Consiliului Director.
Art.40. Dizolvarea şi lichidarea SETIS se fac pe baza hotărârii Adunării Ge¬nerale, în condiţiileşi cu respectarea procedurii prevăzute de art. 54 şi următoarele din Ordonanţa 26/2000.

Art.41. În cazul dizolvării SETIS, bunurile rezultate în urma lichidării se transmit doar persoanelor juridice, de drept privat sau de drept public, care au obiective asemănă¬toare cu ale Facultăţii de Electrotehnicǎ din Iaşi, conform Hotărârii Adunării Generale a Reprezentanţilor.
Art.42. Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participanţi la Adunarea Generalǎ de constituire a SOCIETǍŢII ABSOLVENŢILOR FACULTǍŢII DE ELECTROTEHNICǍ DIN IAŞI (SETIS) semnatari ai Actului Constitutiv.

Art.43. Modificǎrile ulterioare ale Statutului SETIS se aprobǎ de Adunarea Generalǎ a Reprezentanţilor.

Art.44. Anexele fac parte integrantă din prezentul Statut al SOCIETǍŢII ABSOLVENŢILOR FACULTǍŢII DE ELECTROTEHNICǍ DIN IAŞI (SETIS)