Regulament de funcționare ...

Adunarea Generală a SETIS din iunie 2005 a aprobat un Regulament de funcționare valabil și astăzi. Nu pentru că am fi conservatori, ci doar pentru că suntem foarte serioși în tot ce facem. Avem grijă ca toate proiectele bune ce poartă marca SETIS să poată fi finalizate și în niciun caz deturnate. Apărăm și susținem proprietatea intelectuală.

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL SETIS (aprobat în Adunarea Generală din 6 iunie 2005)

1. SETIS, ca asocaţie persoană juridică fără scop patrimonial, funcţionează conform Statutului legalizat prin Hotărârea judecătorească nr.183/PJ/12 iulie 2002.

2. Prezentul Regulament de funcţionare are ca scop stabilirea mai precisă a unor probleme cu privire la modul de funcţionare a SETIS, a drepturilor şi obligaţiilor membrilor, etc.

3. Regulamentul de funcţionare este aprobat şi modificatori de câteori se impune de către ADUNAREA GENERALĂ (AG) a SETIS.

4. SETIS recunoaşte ca aparţinându-i şi răspunde numai pentru programele şi acţiunile care au fost avizate favorabil de CONSILIUL DIRECTOR (CD).

5. Este interzisă folosirea numelui SETIS în acţiuni pentru care nu s-au obţinut avizul CD. Dacă circumstanţele împiedică obţinerea prealabilă a avizului este obligatorie înştiinţarea ulterioară, în scris, a CD, în cel mult două săptămâni de la data demarării acţiunii.

6. Orice filială sau membru al SETIS care lansează o temă, o propunere de schiţă de acţiune, un proiect sau program devine coordonatorul de drept al acţiunii realizate pe baza contribuţiei sale. Preluarea ideii şi materializarea sa de un alt coordonator, fie el şi din CD, devine posibilă numai la cererea în scris, lipsită de echivoc, a primului.

7. Evidenţa cheltuielilor materiale se va face în cadrul fiecărui program în parte, ea fiind supervizată şi înregistrată în evidenţele SETIS.

8. Ideile lansate şi dezbătute în cadrul SETIS nu pot fi materializate în cadrul altor structure instituţionale, decât cu acordul scris al SETIS.

9. Pentru desfăşurarea unor activităţi, coordonatorul de program, cu avizul CD, va putea apela la serviciile unor terţe persoane, a căror remunerare se va face conform legii.

10. Plata tuturor obligaţiilor faţa de STAT şi faţă de cel angajat, revine în totalitate coordonatorului de program din fondurile aferente programului, cu acordul CD sau a DIRECTORULUI EXECUTIV (DE). Folosirea altor sume în afara celor alocate programului devine posibilă numai după obţinerea acordului CD şi, atunci când este cazul, a coordonatorului proiectului vizat.
11. După completarea Formularului de înscriere şi evidenţă solicitanţii devin membri cu data achitării cel puţin a taxei de înscriere. Noii membri, avizaţi de DE şi CD, participă cu drept de vot la şedinţele AG dacă AG (cu majoritate simplă) nu a respins calitatea de membru a acestuia.

12. Nu se admite delegarea (ca purtători de cuvânt, reprezentanţi de interese sau vot) în CD sau AG a membrilor (nici chiar a membrilor fondatori) prin nemembrii SETIS. Dreptul de vot şi opinie în CD şi AG este în general personal şi netransmisibil. Din motive obiective, cu aprobarea AG, se poate admite delegarea exprimată în scris (E-mail, fax, scrisoare/manuscris) pentru şedinţa AG, a votului unui membru către un alt membru SETIS.

13. Evidenţa membrilor, a taxelor de înscriere şi a stadiului de achitare a cotizaţiei anuale cade în sarcina secretarului CD al SETIS.

14. Membrii de onoare sunt personalităţi, conform Art. 24 din Statut, membri (cotizanţi) sau nemembriai SETIS, ce nu au obligaţii financiare (de bază – pentru nemembri - sau suplimentare – pentru membri) faţă de SETIS. Aceştia primesc "Diploma de membru de onoare al SETIS" şi nu primesc legitimaţie. Membrii de onoare necotizanţi pot participa la lucrările AG dar nu au drept de vot.

15. MEMBRII SETIS care se pensionează devin MEMBRI colaboratori. Din anul calendaristic următor pensionării, achitarea contribuţiilor financiare se va face în cuantum benevol.

Absolvenţii deja pensionari, odată cu adeziunea la SETIS (prin completarea FORMULARULUI cu trecerea în rubrica ACTIVITATEA SI LOCUL DE MUNCA ACTUAL pensionar din anul......... şi achitarea taxei de înscriere) devin direct MEMBRI colaboratori, contribuţia financiară anuală (cotizaţia) fiind de asemenea benevolă.

Obligaţiile MEMBRILOR colaboratori sunt de a participa la acţiunile SETIS şi de a contribui prin influenţa şi prestigiul personal la dezvoltarea asociaţiei. Membrii colaboratori primescrevista "Buletinul SETIS" şi INSIGNA contra cost. Membrii colaboratori ,prin activitatea ce o desfăşoară, pot deveni ulterior şi MEMBRI DE ONOARE."

16. Fiecare membru al SETIS are dreptul şi obligaţia de a pune în discuţia CD şi/sau a AG orice luare de poziţie sau acţiune care poate duce la prejudicierea activităţii SETIS.
17. AG stabileşte anual, la propunerea CD, cuantumul cotizaţiei şi a taxei de adeziune (înscriere) a celor ce vor să devină membrii ai SETIS.

18. Norma de reprezentare a membrilor SETIS la AG va fi de 1/1 până la numărul total de 100 de membri după care procentul de reprezentare va fi hotărât de CD încât în cadrul şedinţei să nu se depăşească numărul total de 100 de reprezentanţi şi să existe o reprezentare semnificativă a tuturor categoriilor de membri.

19. În cadrul AG se admite exprimarea, cu asumarea răspunderii în mod direct, a opiniilor scrise a oricărui membru, chiar dacă nu participă la şedinţă.

20. Dacă există exprimarea în scris (prin fax, E-mail, scrisoare/manuscris) a membrului SETIS asupra problemelor ce se discutăîn AG, membrul se consideră ca având votul exprimat, ceea ce contribuie la validarea AG chiar dacă nu există prezenţa fizică a acestuia.

21. AG aprobă Planul de activităţi pentru fiecare an în parte precum şi bugetul de Venituri si Cheltuieli.

22. SETIS este finanţată pentru desfăşurarea acţiunilor sale prin:
  • a. contribuţia membrilor săi,
  • b. sponsorizări de la diferite personae fizice şi juridice din ţară sau străinătate,
  • c. programe finanţate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale,
  • d. donaţii,
  • e. venituri din activităţi proprii.
23. Cotizaţiile membrilor vor fi achitate personal, prin intermediari, prin mandate poştal sau prin virament (cu suportarea de către depunător a comisioanelor bancare) în contul SETIS, specificându-se explicit persoana pentru care se face plata şi destinaţia plăţii.

24. Activitatea SETIS este condusă între AG de CD, conform Art. 32 din Statut.

25. În intervalul dintre două şedinţe de lucru ale CD, activitatea SETIS este coordonată de Directorul Executiv.

26. Pentru a se crea o legătură mai strânsă între SETIS şi Facultatea de Electrotehnică, din Consiliu Director vor face parte obligatoriu şi absolvenţi ce sunt cadre didactice în cadrul facultăţii.

27. CD se întruneşte cel puţin o dată la trei luni sau, la solicitarea Directorului Executiv sau a cel puţin 2/3 din componenţa membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

28. Directorul Executiv şi secretarul CD pot fi recompensaţi material, odată pe an,cu acordul AG, în funcţie de activitatea depusă şi de rezultatele obţinute.

29. Pentru efectuarea evidentei contabile riguroase şi a Bilanţului contabil, SETIS va angaja, pe durată determinată sau nedeterminată, conform legii, un specialist cu studii financiar contabile. Acesta va întocmi şi răspunde solidar cu Directorul Executiv de respectarea legislaţiei în domeniul financiar.