Asociația SETIS ...

Asociația SETIS va susţine organizarea oricărei alte acţiuni şi activităţi compati¬bile cu Statutul sǎu şi conforme legislaţiei române, cu aprobarea Consiliului Director.

În conformitate cu Statutul SETIS, asociația are următoarele obiective:

(1) atragerea în rândurile sale a unei pârți semnificative din absolvenții Facultății de Electrotehnică din Iași, aflați în ţară sau în străinătate;
(2) organizarea unei baze de date, actualizată periodic, cu posibilitatea de accesare directă prin Internet de pe site-ul SETIS, referitoare la membrii săi, facilitând astfel comunicarea în ambele sensuri;
(3) implicarea în procesul de reformă a învățământului tehnic din România prin organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferințe, simpozioane și alte forme de dezbatere axate pe probleme ale adaptării strategiei şi curriculei universitare la necesitățile societății românești;
(4) informarea membrilor asociației asupra formelor de pregătire continuă organi¬zate în facultate şi în Universitatea Tehnică „GheorgheAsachi” din Iași, în vederea perfecționării profesionale;
(5) inițierea şi susținerea unor acțiuni privind creșterea performanțelor profesionale ale membrilor săi prin participarea la concursuri profesionale, simpozioane, sesiuni științifice locale, naționale sau internaționale, etc.;
(6) orientarea antreprenorială a învățământului electrotehnic în vederea integrării cu mediul de afaceri;
(7) sprijinirea organizării de manifestări aniversare ale promoțiilor de absolvenți prin folosirea bazei de date a asociației şi asigurarea cadrului de desfășurare;
(8) promovarea imaginii Facultății de Electrotehnică în ţară şi în străinătate, în scopul recrutării de candidați de valoare pentru admiterea în facultate;
(9) implicarea în creșterea nivelului de instruire şi de orientare pe piața locurilor de muncă a studenților facultății prin:

  • asistenţă pentru organizarea practicii în producție a studenților pe pe¬rioada anilor de studii şi a pregătirii proiectelor de diplomă;
  • organizarea, în colaborare, de vizite în unități industriale de profil, de conferințe ale specialiștilor în amfiteatrele facultății;
  • intermediere privind ofertele pentru burse acordate studenților din partea unor agenți eco¬nomici interesați de recrutarea pentru încadra¬rea în muncă a unor studenți şi a noilor absolvenți ai facultății;
  • organizarea de acțiuni privind valorificarea creației originale a cadrelor didactice, studenților şi absolvenților;
(10) acordarea de tarife reduse pentru membrii SETIS la serviciile oferite de Universitatea Tehnicǎ "Gh. Asachi": manifestări științifice, bibliotecă, examene de admitere, publicații, bilete la spectacolele organizate de universitate, tarife speciale de cazare în spațiile universității în timpul vacanțelor, ş.a.;
(11) editarea Revistei SETIS care sǎ prezinte realizări ale membrilor sǎi, ale cadrelor didactice din Facultatea de Electrotehnică, ale studenților, evocări din istoria facultății (fotografii, amintiri, momente din viaţa absolvenților şi cadrelor didactice în diferite perioade), ştiri despre absolvenţii aflaţi în ţarǎ şi strǎinǎtate;