Buletinul SETIS nr.6-7 (iul. 2005 – iun.2006)

January 22, 2014 in Uncategorized

Buletinul SETIS este revista cu apariţie bianuală (ian.-iun. şi iul.-dec) a SOCIETĂŢII ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ DIN IAŞI (SETIS). Publicaţia va avea o răspândire foarte largă, naţională şi internaţională, deoarece o primesc în primul rând toţi membrii asociaţiei în contul cotizaţiei, dar va fi distribuită gratuit sau contra cost (în funcţie de interesele SETIS) şi altor categorii de persoane sau chiar unor instituţii atât din ţară cât şi din străinătate.

 

În cadrul acestei publicaţii, ce va avea o structură în medie de 50 pagini, vor apare materiale (având ca autori cu prioritate membrii SETIS) care se vor încadra în următoarele rubrici permanete şi care vor avea subiecte specifice:

 

· FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ: actualităţi în facultate, oferta didactică, trecutul facultăţii, perspective de dezvoltare, acţiuni întreprinse în cadrul facultăţii, etc ;

 

· ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR: documente după care asociaţia îşi desfăşoară activitatea (Satut, Regulament de funcţionare, Hotărâri ale Adunărilor generale şi ale Consiliului Director), acţiuni şi proiecte în desfăşurare, situaţia membrilor săi, comunicate, mesaje de la absolvenţi, etc.;

 

· PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE: va cuprinde articole despre absolvenţii personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional ce activează astăzi în diverse domenii de activitate sau care s-au retras din activitate, dar şi materiale ce privesc personalităţile trecute în eternitate;

 

· ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE – ISTORIE: est e rubrica ce va cuprinde materiale cu caracter ştiinţific sau de prezentare a diverselor probleme tehnice, economice, istorice şi nu numai, pe care autorii vor să le aducă la cunoştiinţa şi în dezbaterea cititorilor.

 

* * *

 

În EDITORIALUL Întrebări şi argumente privind asociaţia SETIS la 4 ani , secretarul ştiinţific al Consiliului facultăţii de Electrotehnică face o pledoarie argumentată pentru dezvoltarea asociaţiei noastre, arătând atât beneficiile morale cât şi pe acelea concrete destinate facultăţii, studenţilor şi absolvenţilor. Astfel, editarea buletinului SETIS şi acreditarea editurii proprii (încă nefinalizată) au misiunea de a oferi membrilor posibilitatea prezentării unor contribuţii proprii cu orientare ştiinţifică, tehnică sau umanist-filosofică. Stimulentele materiale acordate studenţilor merituoşi, intermedierea pentru asigurarea unor locuri de practică de specialitate sau a unor oferte de angajare sunt alte direcţii ale activităţii. Creşterea numărului de membri şi a gradului de participare a acestora la activităţile asociaţiei sunt deziderate permanente şi condiţii necesare pentru o evoluţie mai dinamică în viitor.

 

 

 

Secţiunea FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ este dedicată participării cadrelor didactice la manifestarea naţională Săptămâna Electrotehnicii Româneşti, care a cuprins acţiuni organizate în centrele universitare Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Sibiu, Suceava, în luna septembrie 2005. Sunt prezentate tematicile abordate de cele 34 lucrări susţinute la Iaşi, publicate în Buletinul ştiinţific al universităţii tehnice ieşene. Pe lângă conţinutul ştiinţific de actualitate al manifestării de la Iaşi, reunirea specialiştilor din centrele menţionate are şi menirea de a contribui la realizarea viitoare a unor colaborări mai strânse pentru accesarea programelor europene de cercetare. O serie de propuneri organizatorice este prezentată, în încheiere, pentru a contribui la creşterea calităţii ediţiilor viitoare.

 

În aceeaşi secţiune a revistei apare un material realizat de studenţii din anul IV de la specializarea Electroenergetică ca urmare a excursiei de studii, organizată pe un traseu în circuit, care a inclus numeroase obiective de primă mărime ale sistemului energetic naţional. Efortul grupului de iniţiativă, care a întocmit un proiect al acţiunii, susţinut cu entuziasm în faţa unor sponsori din economia judeţului Iaşi, absolvenţi ai facultăţii de Electrotehnică, a avut succes. Utilitatea unor asemenea acţiuni, cândva înţeleasă şi sprijinită de ministerul Educaţiei, este prea mare pentru a nu se încerca, în continuare, să fie reluată de alte promoţii. Şi astfel de acţiuni se pot regăsi în portofoliul SETIS.

 

O scurtă prezentare a activităţii organizaţiei studenţilor facultăţii – Liga studenţilor Electrotehnişti, încheia această secţiune. Liga a organizat manifestări culturale şi sportive reunite în săptămâna intitulată „Republica Electro” si a participat la acţiuni mai ample precum FestStudis, un mare festival studenţesc cu participare naţională, care are loc periodic la Iaşi. De asemenea, păstrarea tradiţiilor naţionale cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului, 8 martie, este o componentă constantă în acţiunile Ligii.

 

 

 

Secţiunea ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIALOR se deschide cu un raport detaliat asupra „Întâlnirii de argint”, a 25-a aniversare a promoţiei 1980 a specializării Electronică şi Telecomunicaţii, componentă pe atunci a facultăţii de Electrotehnică. Din cuprinsul materialului se pot desprinde numele participanţilor, profesori şi absolvenţi, acţiunile desfăşurate timp de trei zile cu prezenţa semnificativă a unor colegi stabiliţi peste hotare. Un „Album al amintirilor” a fost deschis pe Internet, fiind îmbogăţit continuu de către membrii promoţiei. Tonul nostalgic şi seentimental al materialului este în concordanţă cu scurgerea vremii şi cu spiritul locurilor studenţiei participanţilor, cu toate că întâlnirea a avut loc la începutul verii 2005.

 

Raportul financiar al Asociaţiei pe anul 2005 este prezentat de directorul executiv, ing. Iulius-Gabriel Mardarasevici. Principala activitate financiară, ca volum, a fost dedicată organizării manifestărilor ştiinţifice SIELMEN 2005 şi SELIS 2005. De asemenea, s-au cheltuit sume mai mici pentru excursia de studii prezetată mai sus şi pentru premierea studenţilor merituoşi. Din totalul veniturilor, de 23500 RON, numai 2136 RON provin din cotizaţiile membrilor Asociaţiei, celelalte fiind datorate unor sponsori. Toate obligaţiile legale către bugetul de stat şi bugetul de asigurări sociale au fost achitate la termen.

 

În pagina intitulată „Premiul promoţiei” sunt publicate numele studenţilor beneficiari ai acestor premii ca şi sumele acordate: câtte 400 RON pentru studenţii cu mediile cele mai mari, câte unul de la specializările Electroenergetică şi Acţionări electrice şi 200 RON pentru un student de la Transportul şi distribuţia energiei electrice.

 

În încheierea acestei secţiuni, este dată lista membrilor SETIS la 30 iunie 2006, în total 107 persoane.

 

 

 

Rubrica PERSONALITĂŢI-PERFORMANŢE este deschisă de prezentarea vieţii şi activităţii prof.cons.dr.ing. Nicolae Gavrilaş, membru marcant al catedrei de Energetică, având importante realizări ştiinţifice şi manageriale. Profesorul îşi prezintă un succint CV din care rezultă vasta activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv lucrările publicate. Activitatea managerială la nivel de catedră, facultate şi universitate acoperă un interval de 33 ani din viaţa profesorului. Printre cel mai durabile realizări se numără consolidarea poziţiei universităţii tehnice ieşene în spaţiul universitar naţional, dar şi edificarea sediului catedrei de energetică cuprinzând numeroase laboratoare didactice şi de cercetare pentru studenţi, doctoranzi şi cadre didactice. La vârsta de 75 ani, profesorul Nicolae Gavrilaş conduce doctorate şi participă la viaţa catedrei de Energetică.

 

La aceeaşi rubrică, este prezentată personalitatea unui absolvent al facultăţii noastre care a reuşit în mediul de afaceri românesc, ing. Adrian Butucă. Manager al unor firme de succes şi acţionar al altora, deţine şi responsabilităţi publice în conducerea unor asociaţii patronale şi consilii de importanţă regională. Cursurile postuniversitare cu specific economic şi managerial absolvite au contribuit la formarea multilaterală a încă tânărului om de afaceeri ieşean.

 

 

 

Secţiunea ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE – ISTORIE este deosebit de bogată în acest număr al revistei, cuprinzând 5 materiale.

 

Ing. Nicolae Grosu publică o interpretare personală a noţiunii „timp”, întrebându-se încă din titlu dacă este o mărime fizică. Lucrarea, publicată anterior în revista din SUA „Noua reprezentare a lumii”, începe prin a declara timpul drept mărime fictivă, fără corespondenţă cu realitatea. Autorul continuă cu analiza noţiunii de timp ca ”succesiune ordonată de evenimente” şi sfârşeşte prin a defini timpul ca „atribut al divinităţii, fără început şi fără sfârşit, universal şi absolut”. Implicaţiile ideilor expuse, pe plan individual sau social, sunt considerate benefice dacă atrag o schimbare a comportamentului la aceste nivele pentru a împinge gradul de utilizare a creierului uman peste limitele restrânse cunoscute în prezent.

 

Ing. Gh. Şchiopu, binecunoscut pentru preocupările sale asupra istoriei ştiinţei, împărtăşeşte cititorului impresii din vizita făcută la reşedinţa natală din Milan, statul Michigan, SUA, a lui Thomas Alva Edison autodidact, pionier al aplicaţiilor electricităţii şi inventator genial. Prezentarea amănunţită a istoriei familiei Edison şi a locuinţei din Milan este urmată de o trecere, inevitabil sumară, prin activitatea sa de inventator şi om de afaceri. În Edison se îmbină pasiunea de cercetător cu orientarea către aplicaţiile cele mai necesare evoluţiei industriale a momentului, capacitatea de manager al echipelor de cercetare-dezvoltare şi spiritul practic ccomercial, care i-au îngăduit să deţină o poziţie inatacabilă de lider în domeniul aplicaţiilor electrotehnicii.

 

„Despre ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, lucrare elaborată de prof.cons.dr.HC Lorin Cantemir, este o pledoarie pentru folosirea metodelor de studiu ale ştiinţelor exacte şi în cazul ştiinţelor aşa zise mai puţin exacte. acceptarea acestei propuneri ar însemna participarea specialiştilor cu formaţie inginerească la cercetări ştiinţifice ale căror metode de studiu actuale ignoră unele fenomene fizice care ar sta la baza unor aspecte specifice acestor ştiinţe mai puţin exacte. Exemplul, cel mai amplu documentat şi comentat de către autor este cel al vorbirii ca apanaj definitoriu rasei umane. Studiind fondul de cuvinte ca şi aspecte fonetice ale vorbirii la diferite popoare în decursul istoriei, se ajunge la concluzia că observarea şi compararea nu sunt suficiente pentru a explica provenienţa fondului de cuvinte al unor limbi, printre care şi limba română. Caracteristicile genetice distincte, ocupaţiile specifice şi distincte faţă de alte popoare ar trebui luate în considerare atunci când se stabileşte etimologia unor cuvinte. Unele dintre rezultatele spectaculoase posibile de obţinut pe această cale ar putea fi existenţa unui fond de cuvinte dacice mult mai bogat în limba română de azi decât se admite de către filologi, forma latinească a acestora fiind de fapt preluată de la poporul dac.

 

Îndoiala, dacă nu chiar teama faţă de evoluţia ştiinţei şi mai ales tehnologiilor informatice care pătrund tot mai larg şi adânc în viaţa oamenilor sunt exprimate de ing. Emil Raşcu în articolul „Încotro mergem? Quo vadis mundi?” parafrază a unui titlu celebru. Mergem în direcţia acaparării omului de către tehnologia IT care pe lângă schimbările în modul de prestare a numeroase activităţi productive (mergând până la generalizarea muncii la domiciliu) vor afecta forma fizică şi comportamentul fiinţelor umane. Germenii acestor transformări sunt deja vizibili, iar unii autori de studii a viitorului societăţii umane identifică o stare de inconfort intelectual, mergând până la spaimă, în faţa ofensivei înaltelor tehnologii, pe cale de a deveni neînţelese de cei mai mulţi dintre oameni. Această evoluţie este recunoscută ca implacabilă, dar fără oameni cu instruire temeinică, multilaterală nu se poate conta pe progres. Figurativ vorbind accesul lui Adam la pomul cunoaşterii pare a fi în egală măsură un avantaj dar şi un pericol.

 

Această secţiune a revistei se încheie cu prezentarea conţinutului volumului „Măsurări în biomedicină şi ecologie. Aplicaţii” având ca autori pe V. David şi A. Sălceanu, profesori în facultatea de Electrotehnică şi pe ing. E. Creţu. Lucrarea tratează aspecte de tehnica măsurării semnalelor de mică amplitudine (biocurenţi) şi a parametrilor ambientului electromagnetic considerat o componentă a sistemului ecologic. Se valorifică astfel şi cercetarea proprie desfăşurată în cadrul unui grant CNCSIS.