Buletinul SETIS nr. 4 (iul. – dec. 2004)

January 21, 2014 in Uncategorized

La rubrica EDITORIAL a numărului 4 al Buletinului SETIS (Anul II) apare articolul „Asociaţia absolvenţilor-prezent şi perspective” autor d-na ing.ec. Cornelia Ilinca. Conţinutul este dedicat principalelor obiective ale asociaţiei pentru perioada următoare printre care atragerea unor sponsorizări pentru dotarea unui laborator al facultăţii, creşterea eficienţei practicii în unităţi economice, întâlniri ale studenţilor cu manageri ai unor firme care sunt potenţiali angajatori, întâlniri între membrii asociaţiei care să aibă atât caracter profesional cât şi de agrement. Sporirea numărului de membri ai asociaţiei ar trebui să devină o preocupare imediată a membrilor actuali.

 

Secţiunea FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ cuprinde o prezentare a celui mai important eveniment ştiinţific care a avut loc în facultate în anul 2004 şi anume a treia ediţie a „Conferinţei internaţionale de electrotehnică şi energetică – EPE 2004”. Desfăşurată în zilele de 7 şi 8 octombrie 2004, conferinţa a însemnat o evoluţie în sens crescător faţă de ediţiile precedente în privinţa numărului de participanţi (176) şi de lucrări prezentate (233). Participarea externă a acoperit 11 ţări şi 29 autori. Pe lângă cele 12 secţii ale conferinţei, au mai avut loc trei mese rotunde sprijinite de revista Energetica, de fundaţia Alexander von Humboldt din Germania şi de către NATO/CNCSIS. Conferinţa s-a bucurat de agrementul secţiunii române a IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers), cea mai largă şi renumită asociaţie profesională din lume. Un grup de societăţi comerciale din Iaşi ( Electrica, Electra, Moldomobila, Conex grup, Iulius Mall) şi din Botoşani (Electroalfa, Electrocontact) au sprijinit financiar şi material organizarea conferinţei.

 

Următoarea manifestare ştiinţifică la care facultatea de electrotehnică va participa în calitate de organizator este a 5-a ediţie a Conferinţei internaţionale de sisteme electromecanice şi energetice – SIELMEN 2005, care este programată în perioada 6-8 octombrie 2005 la facultatea de Energetică a Universităţii tehnice a Moldovei de la Chişinău. Principalele informaţii referitoare la acest eveniment sunt prezentate în revista asociaţiei noastre.

 

La următoarea secţiune, ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR,apare mai întâi lista membrilor asociaţiei, ordonată în ordinea cronologică a absolvirii studiilor în Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. Numărul actual al membrilor este de 70, astfel că obiectivul creşterii acestuia are o bună motivaţie.

 

Fiind un număr de sfârşit de an, rubrica conţine câteva materiale cu caracter de divertisment. Mai întâi o amintire din anii studenţiei profesorului Alexandru Poeată. Chiar dacă aceşti ani, în timpul şi imediat după al doilea război mondial, au fost plini de privaţiuni, nu au fost lipsiţi de unele episoade amuzante, care fac farmecul acestei irepetabile perioade din tinereţea oricărui absolvent de universitate. Generaţia profesorului Alexandru Poeată a învăţat, dar simultan au şi reconstruit Institutul Politehnic din Iaşi, distrus în mare măsură în timpul războiului. Acesta este ultimul material pe care revista noastră îl publică sub această semnătură. Profesorul Alexandru Poeată a părăsit această lume la 7 decembrie 2004, în vârstă de 81 de ani.

 

O parodie a baladei Mioriţa, transpusă în limbaj matematic, atât de accesibil inginerilor, continuă nota de divertisment, fiind urmată de mai multe anecdote, unele chiar având o logică complicată şi derutantă. O selecţie din inepuizabilele legi ale lui Murphy, orientate către inginerie nu putea lipsi din acest grupaj.

 

Rubrica PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE continuă exploatarea bogatului filon al conferinţelor academicianului Ştefan Procopiu, decan al Facultăţii de Electrotehnică în anii 1925-1941. Din conferinţa susţinută de acest mare înaintaş cu ocazia deschiderii cursurilor la Universitatea din Iaşi (în structura căreia era cuprins pe atunci şi învăţământul electrotehnic de ingineri), în anul 1933, sunt prezentate câteva fragmente. Promotor al ştiinţei aplicate în viaţă, Ştefan Procopiu a fost şi un mare teoretician. Un prim fragment, referitor la însemnătatea învăţământului tehnic prezintă locul învăţământului tehnic în universităţi şi rolul inginerului în societate. De pe atunci era înţeleasă legătura logică dintre cercetătorii dedicaţi ştiinţei pure şi inginerii dedicaţi ştiinţei aplicate, fără de care rezultatele primilor rămân doar simple acumulări ale cunoaşterii. Îndeplinirea rolului inginerului presupune creativitate, iar în cei 70 de ani care au trecut lucrurile nu s-au schimbat în această privinţă.

 

O altă secţiune a discursului este dedicată unor himere ale ştiinţei anilor 30, dintre care este reţinută partea referitoare la «perpetuum mobile». Demontarea acestei iluzii este făcută de către vorbitor riguros, folosind legea fundamentală a conservării energiei şi principiile termodinamicii.

 

Discursul se încheie cu menţionarea unor preocupări ştiinţifice ale facultăţii de Ştiinţe a Universităţii ieşene în acei ani. Se subliniază misiunea europeană a universităţii pe lângă cea naţională şi se dă şi reţeta succesului pe calea progresului: munca şi concepţia de sacrificiu pentru colectivitate.

 

Ultima rubrică a acestui număr din revistă, ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE, este deschisă cu prezentarea unor cărţi de specialitate publicate în editura SETIS. Odată înfiinţată această editură, creşterea prestigiului ei prin dobândirea acreditării CNCSIS poate fi atinsă numai după ce numărul de publicaţii scoase îndeplineşte criteriile impuse. Atingerea acestui minim nu este departe, iar aceste două cărţi prezentate sunt o dovadă în acest sens.

 

Prima lucrare „Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante-controlul poluării în termoenergetică”, 428 pagini, are drept autor pe prof.dr.ing. Marcel Istrate, membru al catedrei de Energetică a facultăţii noastre. Lucrarea abordează problematica enunţată în titlu sub principalele aspecte: poluarea cu oxizi de sulf, cu oxizi de azot, cu particule aeropurtate şi prin reziduuri lichide şi solide, toate provenind din termocentralele care utilizează combustibili fosili. Fiecare dintre aspectele menţionate este tratat pornind de la modul de formare a agenţilor poluanţi, influenţele asupra mediului ambiant, posibilităţile de reducere a cantităţii de substanţe nocive ca şi principalele instalaţii destinate acestui scop. Reunirea într-un volum a tuturor acestor aspecte, informarea bogată şi la zi, includerea unor exemple de calcul, fac deosebit de utilă această lucrare pentru studenţii energeticieni, dar şi pentru inginerii a căror pregătire nu a cuprins şi problemele ecologice ale producerii energiei electrice şi termice.

 

Al doilea volum „Tehnici de inteligenţă artificială în electroenergetică”, 212 pagini, are ca autori pe prof.dr.ing. Gheorghe Cârţină şi şef lucrări ing. Gheorghe Grigoraş, de asemenea membri ai catedrei de Energetică din Iaşi. Domeniul abordat este de mare interes pentru conducerea sistemelor, în particular electroenergetice şi într-o dezvoltare foarte dinamică. Deja în curricula universitară de inginerie energetică, au apărut cursuri de inteligenţă artificială, astfel că acest volum este de utilitate şi pentru studenţi nu numai pentru doctoranzi şi cercetători. Sunt prezentate principiile inteligenţei artificiale cunoscute prin analogia cu procesele inteligenţei biologice: reţele neuronale artificiale, logica fuzzy, algoritmi genetici. În scopul unei modelări şi conduceri mai bune a proceselor din sistemul electroenergetic prin mijloace ce aparţin inteligenţei artificiale, în carte sunt prezentate tehnicile de grupare spaţială, probleme de corelaţie în modelarea fuzzy, optimizarea multicriterială în electroenergetică.

 

Dl.ing. Paul Emil Raşcu, promoţia 1948 a facultăţii noastre, ne prezintă o teorie originală asupra magnetismului terestru în articolul „În căutarea originii câmpului geomagnetic”. Pornind de la faptul de necontestat al existenţei, formei şi intensităţii câmpului magnetic terestru, analizând teoriile actuale privind provenienţa acestui scut al Terrei, ajunge la concluzia că nu se poate accepta originea internă a câmpului geomagnetic datorită simplului fapt că variaţia intensităţii direct proporţional cu patratul distanţei nu este respectată în acest caz. Analiza câmpurilor magnetice ale celorlalte planete din sistemul solar corelată cu existenţa şi parametrii atmosferei acelor planete îl conduce la ideea că deplasarea sarcinilor electrice din atmosfera terestră generează câmpul geomagnetic. Încărcarea condensatorului gigantic având drept armături ionosfera şi globul terestru, conduce la apariţia descărcărilor electrice, a căror putere însumată la scara planetei atinge 300 MW, procese care au loc simultan generând un câmp magnetic a cărei influenţă se poate resimţi la distanţe de câteva sute de kilometri în spaţiul extraterestru, acolo unde sunt localizate centurile Van Allen.

 

Secţiunea ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE se încheie cu articolul „Istoria electrotehnicii … în istorie”, aparţinând d-lui prof.dr.ing. Emilian Furnică, ce se constituie într-o încercare de a privi altfel istoria Electrotehnicii. Titlul se justifică prin prezentarea corelată a momentelor importante din evoluţia electricităţii aplicate (electrotehnica) cu evenimentele politice din lume, din zona Europei şi din zona care astăzi este România. Această primă parte acoperă intervalul 1750 – 1800 şi este de mare interes cel puţin pentru a reaminti cititorilor că originile electrotehnicii sunt mai vechi decât credem, dar au trebuit multe zeci de ani pentru ca aplicaţiile industriale şi utilitare să se extindă la nivelul de azi. O asemenea observaţie este de mare folos pentru încurajarea cercetării fundamentale, care poate ajunge la descoperiri a căror valoare poate să nu fie total percepută de contemporani şi pot aştepta îndelung momentul când tehnologia ajunge să le poată valorifica.